ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku,
ul. Mickiewicza 5, na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zebranie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 w Sali widowiskowej
w Czaplineckim Ośrodku Kultury przy ulicy Pławieńskiej 1a.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Prezydium: Przewodniczącego, Sekretarza, Asesora.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Powołanie Komisji:

  1. mandatowo-skrutacyjnej,

  2. wnioskowej.

 6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.

 7. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia prawomocności w podejmowaniu uchwał.

 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym (bilans oraz rachunek zysków i strat).

 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Wybory członków do Rady Nadzorczej:

  1. podjęcie Uchwały o ustaleniu ilości członków Rady Nadzorczej na lata 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

  2. zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej;

  3. wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017;

  2. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;

  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

  4. podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok;

  5. rozliczenia nadpłaty z tytułu centralnego ogrzewania za 2017 rok;

  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia;

  7. zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej;

  8. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 13. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 14. Wolne wnioski i zapytania

 15. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.

 16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Materiały i sprawozdania objęte porządkiem obrad wyłożone są do wglądu w biurze Spółdzielni w dni robocze w godzinach pracy biura Spółdzielni.

  Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.