Walne zgromadzenie członków jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) na wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni,
b) na żądanie przynajmniej jednej dziesiątej członków Spółdzielni wyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz udzielanie im absolutorium,
b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
c) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku obrachunkowym,
d) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał co do wniosków w tych sprawach,
e) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
f) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty,
g) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
h) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni, podziału lub jej likwidacji,
i) uchwalanie Statutu oraz jego zmian,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wstąpienia Spółdzielni ze związku oraz wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
k) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawą i Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.