Klauzula informacyjna RODO – członkowie Spółdzielni

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek (dalej: Spółdzielnia).

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informuję, iż aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku reprezentowana przez Zarząd z siedzibą w przy ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek, dane kontaktowe: numer telefonu 943753070, adres e-mail: biuro@osiedlewieszczow.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu 943753070 oraz pod adresem e-mail: biuro@osiedlewieszczow.pl

 3. Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w celu realizacji zadań wynikających z tej ustawy;

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), podmiotom świadczącym usługi
  w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, sądom, organom ścigania, komornikom;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 6. W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;

 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkiem, lecz jest konieczne do realizacji uprawnień członka spółdzielni mieszkaniowej oraz realizacji obowiązków z tym związanych przez Spółdzielnię.

 9. Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, znajdują się także na stronach internetowych administratora danych osobowych.