Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu osób wybieranych spośród członków Spółdzielni na okres kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy:
a) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
b) podejmowanie uchwał w sprawie obciążenia nieruchomości Spółdzielni,
c) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności, dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz wyników przeprowadzonych kontroli,
d) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Spółdzielni,
e) zatwierdzanie kalkulacji wysokości opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz planu finansowo – gospodarczego,
f) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
h) uchwalanie regulaminów pracy i wynagradzania obowiązujących w Spółdzielni,
i) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia środków trwałych oraz ich likwidacja z wyłączeniem nieruchomości,
j) wybór podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Przewodnicząca – Ewa Grajek

Zastępca Przewodniczącej – Elżbieta Rumak

Sekretarz – Wojciech Śniatała

Członek – Halina Zahorska