Zarząd Spółdzielni składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu Spółdzielni uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
a) sporządzanie kalkulacji kosztów czynszu i opłat ponoszonych przez członków Spółdzielni,
b) sporządzanie projektów planów gospodarczo – finansowych i innych planów Spółdzielni,
c) prowadzenie bieżącej gospodarki Spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów,
d) sporządzanie projektu podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty,
e) zabezpieczenie i inwentaryzowanie majątku Spółdzielni,
f) zaciąganie w imieniu Spółdzielni zobowiązań w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
g) udzielanie prokury i pełnomocnictw,
h) egzekwowanie od członków Spółdzielni opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
i) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienie go Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes – Marcin Czerniawski
Wiceprezes – Jan Dymecki
Członek – Jerzy Lewandowski