BUDŻET OBYWATELSKI 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Osiedle Wieszczów” zaprasza do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek na projekt „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Czaplinku – budowa kortu do tenisa ziemnego przy ulicy Pławieńskiej.”

Jeżeli jesteś za rozwojem infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w naszym mieście, zagłosuj na budowę kortu do tenisa ziemnego w strefie wypoczynkowo – rekreacyjnej na Osiedlu Wieszczów.

Głosować można osobiście w biurze obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim w Czaplinku lub elektronicznie na stronie www.czaplinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski

http://www.czaplinek.pl/content/budżet-obywatelski-2019

BUDŻET OBYWATELSKI 2019

Zakończona została ocena wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek na rok 2019.

Wśród zatwierdzonych wniosków do projektów ogólnomiejskich znalazł się projekt złożony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku pt. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Czaplinku – budowa kortu do tenisa ziemnego przy ul. Pławieńskiej.”. Projekt ma polegać na budowie kompletnego kortu za boiskiem do piłki nożnej. Inwestycja przyczyni się do poszerzenia oferty sportowo- rekreacyjnej w Czaplinku. Wpłynie na poprawę estetyki i wizerunku miasta przy wjeździe od strony Mirosławca. Kort będzie przeznaczony do użytku wszystkich mieszkańców Czaplinka, w każdej grupie wiekowej. Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 100.000,00 zł. Całość zostanie sfinansowana z budżetu gminy Czaplinek.

Czytaj dalej…

BUDŻET OBYWATELSKI W CZAPLINKU 2019

Ruszył nabór wniosków do budżetu obywatelskiego, który będzie realizowany
w roku 2019.

Czytaj dalej…

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku,
ul. Mickiewicza 5, na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj dalej…

Klauzula informacyjna RODO – członkowie Spółdzielni

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek (dalej: Spółdzielnia).

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informuję, iż aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku reprezentowana przez Zarząd z siedzibą w przy ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek, dane kontaktowe: numer telefonu 943753070, adres e-mail: biuro@osiedlewieszczow.pl

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu 943753070 oraz pod adresem e-mail: biuro@osiedlewieszczow.pl

  1. Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w celu realizacji zadań wynikających z tej ustawy;

  2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, sądom, organom ścigania, komornikom;

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

  4. W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;

  5. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;

  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkiem, lecz jest konieczne do realizacji uprawnień członka spółdzielni mieszkaniowej oraz realizacji obowiązków z tym związanych przez Spółdzielnię.

  7. Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, znajdują się także na stronach internetowych administratora danych osobowych.